சனி, 31 ஜனவரி, 2015

மா‌‌ற்‌றி‌ப் பாரு‌ங்க‌ள் வா‌ழ்‌க்கை இ‌னி‌‌க்கு‌ம்

காத‌லவ‌ங்‌கி‌ததுவ‌க்வே‌ண்டிஅள‌வி‌ற்ககாதலு‌க்கு‌பப‌ஞ்ச‌மஏ‌ற்ப‌ட்டு‌விடுமேஎ‌ன்றஅ‌ஞ்வே‌ண்டிய ‌நிலவ‌ந்து‌வி‌ட்டது. த‌ற்போ‌திரு‌க்கு‌மகால‌க்க‌ட்ட‌த்‌தி‌ல் ‌திருமண‌த்‌தி‌ற்கு‌ப் ‌பி‌ன்பஏ‌ற்படு‌ம் ‌சில ‌பிர‌ச்‌சினைக‌ளினா‌லகுடு‌ம்உறவுக‌ளத‌விடுபொடியா‌கி‌ககொ‌ண்டிரு‌க்‌கிறது.

இத‌ற்கெ‌ல்லா‌மஅடி‌ப்படை‌‌ககாரண‌மதா‌ம்ப‌த்‌திஉற‌வி‌லஏ‌ற்ப‌ட்டு‌ள்ச‌ரிவு ‌நிலஎ‌ன்றமரு‌த்துவ‌ர்க‌ளகூறு‌கி‌ன்றன‌ர்.

எ‌ந்த ‌பிர‌ச்‌சினையாஇரு‌ந்தாலு‌மமரு‌த்துவரஅணுகு‌‌மத‌ம்ப‌திக‌ள், தா‌ம்ப‌த்உற‌வி‌லஏ‌ற்படு‌ம் ‌பிர‌ச்‌சினைகளு‌க்கமரு‌த்துவரஅணுபெ‌ரிது‌மத‌ய‌ங்கு‌கி‌ன்றன‌ர். இ‌ந்த ‌நிலை‌யி‌ல்தா‌னமரு‌த்துவ‌ர்களே, இதுபோ‌‌ன்ற ‌பிர‌ச்‌சினைகளு‌க்கு ‌விள‌க்க‌மசொ‌ல்மு‌ன்வரு‌‌‌கி‌ன்றன‌ர்.
https://naveenchavan.files.wordpress.com/2012/10/husband-wife.jpg


அதாவது ‌சில ‌விஷய‌ங்களமா‌ற்‌றி‌பபாரு‌ங்க‌ளஎ‌ன்பதஅவ‌ர்களதமுத‌லஆலோசனை. ‌சில‌ த‌ம்ப‌திக‌ளஎ‌ப்போது‌மஇர‌வி‌லம‌ட்டுமஉறவகொ‌ள்வா‌ர்க‌ள். தூ‌க்களை‌‌ப்‌பிலு‌ம், உடலு‌க்கஉற‌க்க‌மதேவை‌ப்படு‌மநேர‌த்‌திலு‌மஉறவகொ‌ள்வதா‌லஅ‌தி‌லஒரச‌லி‌ப்பஏ‌ற்படலா‌ம். ‌சிநேர‌ங்க‌ளி‌லகாலை‌யி‌லகு‌ளி‌த்தமுடி‌த்தஉடலு‌ம், மனமு‌மஉ‌ற்சாகமாஇரு‌க்கு‌மபோதஉறவகொ‌ள்வ‌தி‌ல் ‌நி‌ச்சய‌மபுது‌விதமாமா‌ற்ற‌த்தஉணமுடியு‌ம்.

அதபோலவே, இரு‌ட்டி‌லஉட‌லஉறவகொ‌ள்ளு‌மத‌ம்ப‌திக‌ள், ‌சி‌றிதவெ‌ளி‌ச்ச‌த்‌திலு‌ம், வெ‌ளி‌ச்ச‌த்‌தி‌லஉட‌லஉறவகொ‌ள்ளு‌மத‌ம்ப‌திக‌ளலேசாஇரு‌ட்டிலு‌மஉட‌லஉறவகொ‌ள்ளலா‌ம்.

எ‌ப்போது‌மஒரமுறை‌யிலாஉட‌லஉறவகூச‌லி‌ப்பஏ‌ற்படு‌த்தலா‌ம். எனவஉட‌லஉறவகொ‌ள்ளு‌மமுறைக‌ளிலு‌மமா‌ற்ற‌ங்களஏ‌ற்படு‌த்‌தி‌ககொ‌ள்ளலா‌ம்.

அ‌ன்பவெ‌ளி‌ப்படு‌த்து‌ம் ‌விதமாக..

உட‌லஉறவஎ‌ன்றது‌மஒரு ‌சில ‌நி‌மிட‌ங்களபோது‌மஎ‌ன்று ‌நினை‌க்காம‌ல், அத‌ற்காஅ‌திநேர‌த்தஒது‌க்‌கி கணவ‌ன் - மனை‌வி இருவருமத‌ங்களதஅ‌ன்பவெ‌ளி‌ப்படு‌த்து‌ம் ‌விதமாநட‌ந்தகொ‌ள்வதந‌ல்லது. உட‌லஉறவகொ‌ள்இ‌ந்நா‌ட்க‌ளம‌ட்டுமஎ‌ன்றப‌ட்டிய‌லபோ‌ட்டு‌ககொ‌ள்ளாம‌லத‌ம்ப‌திக‌ளி‌னஆசை‌‌க்கே‌ற்உட‌லஉறவவை‌த்து‌ககொ‌ள்வதந‌ல்த‌ம்ப‌த்‌திய‌த்‌தி‌ற்கவ‌ழிகோலு‌ம்.

ஒருவ‌ரஉட‌லபா‌தி‌க்க‌ப்ப‌ட்டஇரு‌க்கு‌மபோதோ, அ‌திகளை‌ப்படை‌ந்‌திரு‌ந்தாலேஅ‌ந்சமய‌த்‌தி‌லஉட‌லஉற‌வி‌ற்கஅழை‌ப்பததுணைவ‌ரத‌வி‌ர்‌க்வே‌ண்டு‌ம். அ‌ந்சமய‌த்‌தி‌லஉ‌ங்களதஆதரவு‌ம், அ‌ன்பு‌மஅவரு‌க்கு‌ததேவஎ‌‌ன்பதை ‌நினை‌வி‌லகொ‌ள்ளவு‌ம்.

பி‌ரி‌ந்‌திரு‌ந்தாலு‌மபலன‌ளி‌க்கு‌ம்...
 
http://www.adventuresinexpatland.com/wp/wp-content/uploads/2011/07/Sad-Expat-Woman.jpg
ஒரு ‌சில‌ த‌ம்ப‌திக‌ளஒரஅலுவலக‌த்‌தி‌லப‌ணியா‌ற்‌றி‌ககொ‌ண்டிரு‌ப்பா‌ர்க‌ள். இ‌ப்படி‌ப்ப‌ட்டவ‌ர்க‌ளஎ‌ப்போது‌மகூடவஇரு‌ப்பதா‌லஒரச‌லி‌ப்பஏ‌ற்படுவது‌மஉ‌ண்டு. இ‌ப்படியான‌வ‌ர்க‌ள் ‌சிநா‌ட்களு‌க்கு ‌பி‌ரி‌ந்‌திரு‌ப்பது‌ம் (ச‌ண்டபோ‌ட்டஅ‌ல்ல) பெ‌ணதா‌ய் ‌வீ‌ட்டி‌லேஅ‌ல்லததோ‌ழி‌யி‌ன் ‌வீ‌ட்டிலேசெ‌ன்றத‌ங்‌‌கி‌யிரு‌க்கலா‌ம்.‌ ‌சிநா‌ட்களு‌க்ககணவ‌ன் - மனை‌விய‌ர் ‌பி‌ரி‌ந்‌திரு‌ப்பதஅ‌ன்பை‌ககூ‌ட்டவு‌மசெ‌ய்யு‌ம்.

பி‌ரி‌ந்‌திரு‌க்கு‌மநா‌ட்க‌ளி‌லம‌ணி‌க்கண‌க்‌கி‌லபோ‌னி‌லபே‌சி‌ககொ‌ண்டிரு‌க்காம‌லமுழுவதுமாஒருவரஒருவ‌ரசுத‌ந்‌திரமாக ‌வி‌ட்டு‌விடுவது‌மஅவ‌ர்களு‌க்கு‌ளஇரு‌‌க்கு‌மஅ‌ன்பஒருவரு‌க்கொருவ‌ரபு‌ரிவை‌க்ஏதவாகு‌ம்.

கால‌மகட‌ந்தவ‌ர்க‌ள்..

தாம்ப‌த்ய‌த்‌தி‌லவெறு‌ப்படை‌ந்த ‌நிலை‌யி‌லஇரு‌ப்பவ‌ர்க‌ளத‌ம்ப‌திக‌ளஒருவரு‌க்கொருவ‌ரபே‌சி, ஒரு ‌சிநா‌ட்க‌ள், வார‌ங்க‌ள், மாத‌மஒரகால‌கக‌ட்ட‌த்தை ‌நி‌ர்ண‌யி‌த்து‌ககொ‌‌ண்டஅதுவரதா‌ம்ப‌த்ய‌மவை‌த்து‌ககொ‌ள்வ‌தி‌ல்லஎ‌ன்றமுடிவெடு‌ங்க‌ள். ஆனா‌ல், இ‌ந்சமய‌த்‌தி‌லஎ‌ல்லா‌மத‌னி‌த்த‌னியாஇரு‌ந்து ‌விடாம‌லஒருவரஒருவ‌ர் ‌சீ‌‌ண்டி‌ககொ‌ண்டிரு‌‌க்கலா‌ம். இதனா‌லதா‌ம்ப‌த்ய‌த்‌தி‌ன் ‌மீதஒரஏ‌க்‌க‌ம் ‌பிற‌க்கு‌ம். ஒரவேளஇ‌ந்முய‌ற்‌சி‌யினா‌ல், கால‌ககெடவரகா‌த்‌திரு‌க்முடியாம‌லகூட ‌சித‌ம்ப‌திக‌ளத‌ங்களததா‌ம்ப‌த்ய‌த்தஅனுப‌வி‌க்கு‌ம் ‌நிலஏ‌ற்படலா‌ம்.

எனவஎ‌தையு‌மமுழரசனையோடு‌ம், அ‌ன்போடு‌மசெய‌ல்படு‌ங்க‌ள். உ‌ங்க‌ளதுணவா‌ழ்‌க்கை‌ததுணையாகு‌மஎ‌ன்‌கி‌ன்றன‌ரமரு‌த்துவ‌ர்க‌ள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக